Choose Language
Social Media choose language Facebook You Tube Tweeter Blog Facebook You Tube Tweeter Blog
 
 
โปรแกรมโรงเรียน
 
โปรแกรมสำหรับนักเรียน ถูกก่อขึ้นมา เพื่อประโยชน์ในการศึกษา เรียนรู้ถึงการบำรุงและผสมพันธุ์สัตว์ป่า รวมถึงสวนสัตว์ยังเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของผู้เที่ยวชม และเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของเยาวชนและประชาชน ให้เกิดความรัก ความเข้าใจสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สัตว์ป่า ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่ายิ่ง สวนสัตว์เปิดเขาเขียวซึ่งเป็นสวนสัตว์ของรัฐบาล เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้สวนสัตว์ เป็นแหล่งศึกษา เรียนรู้ เพื่อให้เข้าใจ ปลูกฝังจิตสำนึก และตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม
 
   
 
 
 
 

โปรแกรม
กิจกรรม  

9.00   เดินทางถึงสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
10.00 – 10.45 ชมโชว์นกและผองเพื่อน
11.00 – 11:45 เที่ยวชมรอบๆสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
12.00 – 12:45 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.50 ชมโชว์เจอร์นี่ทูเดอะจังเกิ้ล (โชว์เสือ)
13.50 – 14.20 พาน้องให้อาหาร ฮิปโป และยีราฟ
14.30             สิ้นสุดโปรแกรม
 
 
 
 
 
 
 
E-mail now get discount